外国人のための合同企業説明会 in KOBE

神戸JOBフェア

株式会社カルディオ
Cardio, Inc. / Công ty Cổ phần Cardio

採用形態
Employment Type
正社員採用 / Hiring for Permanent Employees/ Tuyển dụng nhân viên chính thức
採用対象
Target Academic History
博士課程、修士課程、大学卒
Bachelors, Masters, doctorate programs
Các bạn tốt nghiệp chương trình cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ
対象卒業年
Target Academic Status
2019年3月卒業、2018年秋卒、既卒
Graduating in 3/2019, autumn 2018, or those already graduated
Các bạn tốt nghiệp vào tháng 3/2019, mùa thu năm 2018, hoặc đã tốt nghiệp
対象学部・学科
Target Academic Major(s)
文系、化学・薬学・農学、機械、その他理工、電気・電子
Liberal arts, chemistry/pharmaceuticals/agricultural science, machinery, electric/electronics, other sciences
Ngành khoa học Xã hội, hóa học / dược phẩm / khoa học nông nghiệp, máy móc, điện / điện tử, khoa học khác
所在地
Company Location
兵庫県神戸市中央区港島南町1丁目5-5 / Minatojima Minamimachi 1-5-5, Chuo Ward, Kobe, Hyogo Prefecture
業種
Industry
医療機器輸入販売 / Medical device import and sales / Nhập và bán thiết bị y tế
主な募集職種
Primary Open Position(s)
医療機器フィールドエンジニアが主な職種となります。
医療機器のメンテナンスが主な業務となりますが、医療現場でのサポート、医療機器販売業と化粧品販売業のQMS体制及びその他業務にも携わっていただきます。
国籍・性別を問わず、弊社社員と同じ労働・給与基準にて採用致します。

Our primary open positions are in the medical device engineering field.
You will be primarily responsible for the maintenance of medical devices, in addition to on-site support, sales, quality management systems for cosmetics sales, and other duties as assigned.
Regardless of nationality or gender, all our employees are given the same work conditions and pay structure.

Vị trí tuyển dụng chính của chúng tôi nằm trong lĩnh vực kỹ thuật cho thiết bị y tế.
Bạn sẽ chịu trách nhiệm chính việc duy trì các thiết bị y tế, bao gồm các nhiệm vụ hỗ trợ tại chỗ, bán hàng, đam bảo tiêu chuẩn quản lý chất lượng cho sản phẩm mỹ phẩm và các nhiệm vụ khác được giao.
Bất kể quốc tịch hay giới tính, tất cả nhân viên của chúng tôi đều được cung cấp điều kiện làm việc và cơ cấu trả lương giống nhau.
資本金
Capital Funds
5,028万円 / 50,280,000 JPY / Vốn đầu tư: 50,28 triệu JPY
従業員数
No. of Employees
5名 / 5 employees / 5 nhân viên
URLhttp://www.cardio.co.jp/
過去の外国人採用歴
International Hires
無し / Has not previously hired international workers / Lần đầu tiên tuyển dụng nhân viên quốc tế
事業内容
Business Area(s)
弊社は大阪大学発ベンチャーとして設立後、現在は医療機器輸入販売を主な事業としており、特に循環器分野にて多くの経験と知識を有します。
補助人工心臓が主力製品ですが、それ以外の分野でも事業開発を行っており、先端医療技術と研究成果による患者QOL向上が会社のポリシーです。
それ以外にも再生医療研究にて培った技術を基に機能性化粧品の受託製造も行っており、小さいが今後に期待ができる会社と自負しています。

Our company was founded as a venture project out of Osaka University, and we have particular expertise in the cardiovascular device field, as part of our medical device import and sales business. Our headline products are our ventricular assist devices, but we are developing our business into other fields, and our company policy is the improvement of patients' quality of life through cutting-edge technology and research results. We also accept manufacturing orders for functional cosmetics, based on the research we have conducted into regenerative medicine. While we are still a small company, we believe that we have a bright future.

Công ty chúng tôi khởi đầu là một dự án liên doanh bắt nguồn Đại học Osaka, vì thế chúng tôi có chuyên môn cao trong lĩnh vực thiết bị tim mạch, cũng là một phần trong kinh doanh nhập khẩu và bán thiết bị y tế của chúng tôi. Các sản phẩm tiêu biểu của chúng tôi là các thiết bị hỗ trợ tâm thất, nhưng chúng tôi cũng đang phát triển kinh doanh sang các lĩnh vực khác. Chính sách của công ty chúng tôi là cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân thông qua công nghệ tiên tiến và kết quả nghiên cứu. Chúng tôi cũng chấp nhận đơn đặt hàng sản xuất các mặt hàng mỹ phẩm chức năng, dựa trên những nghiên cứu chúng tôi đã tiến hành về thuốc tái sinh. Dù hiện tại chúng tôi vẫn là một công ty nhỏ, chúng tôi tin rằng chúng tôi có một tương lai phát triển phía trước.
仕事の内容
Primary Work Responsibilities
小児用補助人工心臓駆動装置の保守点検やトラブル対応が主な仕事内容です。
弊社にて教育しますので決して専門知識や技術が必要という訳ではありませんが、命に直結する機器なので強い責任感が必要です。責任は重いですが、子供の命を救うやり甲斐のある仕事です。
それ以外にも、ユーザーサポート、製品の安全・品質管理や薬事業務にも携わっていただきます。
その後、個々のスキルによっては新規事業開発に関するマーケティング、メーカー折衝、営業などにも携わっていただく可能性があります。

Our main work responsibilities involve the maintenance and inspection of ventricular assist devices for children and responding to any product concerns or issues that may arise. As we will provide full training, no specialized knowledge or skills are required, but because our devices are directly connected to people's health and lives, a strong sense of responsibility is required. The responsibility is significant, but helping to save the lives of children is a rewarding and fulfilling task. You will also be responsible for user support, product safety and quality assurance, and pharmaceutical business. After mastering these areas, and based on your individual skills, you may be assigned to marketing for new business, negotiations with manufacturers, and product sales.

Trách nhiệm công việc chính của chúng tôi liên quan đến việc duy trì và kiểm tra các thiết bị hỗ trợ tâm thất cho trẻ em và đáp ứng bất kỳ mối quan tâm hoặc vấn đề sản phẩm nào có thể phát sinh. Chúng tôi sẽ cung cấp đào tạo đầy đủ, không yêu cầu kiến thức chuyên môn hoặc kỹ năng, nhưng vì thiết bị của chúng tôi ảnh hưởng trực tiếp với sức khỏe và cuộc sống của con người, công việc của chúng tôi yêu cùng cần có ý thức trách nhiệm cao. Trách nhiệm tuy to lớn, nhưng giúp cứu mạng sống của trẻ em là một công việc đáng làm và ý nghĩa. Bạn cũng sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ người dùng, đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm cũng như tiêu chuẩn kinh doanh dược phẩm. Sau khi nắm vững các lĩnh vực này và dựa trên các kỹ năng cá nhân của bạn, bạn có thể được chỉ định tiếp thị cho khách hàng mới, thương lượng với nhà sản xuất và bán sản phẩm.
就業場所
Work Location(s)
兵庫県神戸市中央区港島南町1丁目5-5 BMA2階
BMA 2F, Minatojima Minamimachi 1-5-5, Chuo Ward, Kobe, Hyogo Prefecture
Toà nhà BMA 2F, Minatojima Minamimachi 1-5-5, Quận Chuo, Thành phố Kobe, Tỉnh Hyogo
就業時間
Working Hours
9:00〜18:00(休憩1時間 one hour break time)
9: 00〜18: 00 (1 tiếng giờ nghỉ)
休日
Holidays
完全週休2日制、夏期休暇、年末年始休暇、有給休暇
Two days off per week, summer holidays, winter holidays, paid vacation allowance
Hai ngày nghỉ mỗi tuần, nghỉ hè, nghỉ đông, phụ cấp nghỉ hè có lương
初任給
Salary package for the first year
社会保険
Insurance Programs
健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 / Health insurance, pension plan, employment insurance, employees' accident insurance/ Bảo hiểm y tế, kế hoạch lương hưu, bảo hiểm việc làm, bảo hiểm tai nạn lao động của nhân viên
福利厚生
Benefits
健康診断 / Health checks / Kiểm tra sức khỏe
諸手当等
Allowances and Other Compensation
役職・専門手当、退職金制度、業績変動の賞与(年2回)・昇給有り、時間外手当 / Position and specialization allowance, severance package, results-based bonus system (twice a year) and pay raises, overtime allowance / Trợ cấp vị trí và chuyên môn, gói trợ cấp thôi việc, hệ thống thưởng dựa trên kết quả (hai lần một năm) và tăng lương, trợ cấp thêm giờ
求める人材
Desired Applicant Traits
主に理工学部(特に器械、電気・電子)卒業生を求めますが、本人のやる気があれば学部は問いません。
しかしながら患者さんの命に直結する器械を取り扱う関係上、患者さんを思いやる優しさ、
強い責任感、慎重且つ丁寧な性格、そして積極性とやる気のある人材を求めます。

日本語での社内コミュニケーションとメールは必須です。
英語は必須ではありませんが、話すことができれば大いに役立ちます。

Our main target applicants are college graduates with science backgrounds (especially machinery and electric/electronics backgrounds), but we will consider any applicants who are highly motivated to join us, regardless of academic major. Regardless of your academic background, because we are involved in providing products that are directly connected to the health and lives of patients, you must have a strong sense of caring for our patients, a strong sense of responsibility, a careful and thorough personality, and the ability to be proactive and motivated.

As our company business language is Japanese (including E-mails), Japanese language ability is a must.
While English ability is not required, any English skills will be greatly beneficial.

Đối tượng ứng viên mà chúng tôi thường nhắm tới là sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành khoa học (đặc biệt là máy móc và điện tử / điện tử), nhưng chúng tôi sẽ xem xét cả ứng viên từ các ngành học khác có động lực cao và đam mê để tham gia với chúng tôi. Bất kể chuyên ngành của bạn là gì, vì công việc của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm liên quan trực tiếp tới sức khỏe và cuộc sống của bệnh nhân, bạn phải có ý thức chăm sóc tốt cho bệnh nhân, ý thức trách nhiệm cao, tính cách cẩn thận và kỹ lưỡng, khả năng chủ động và tinh thần năng động.

Vì ngôn ngữ kinh doanh của công ty chúng tôi là tiếng Nhật (bao gồm cả E-mail), khả năng tiếng Nhật là bắt buộc.
Trong khi khả năng tiếng Anh là không cần thiết, nếu bạn có tiếng Anh sẽ rất có lợi.
語学・資格、 必要なスキル等
Language, Certification, and Skill Requirements
最初は医療機器の保守点検作業が主な業務となるため機械・電子工学の知識があれば良いですが、専門知識が無くても器械の取り扱いに関して抵抗がなければ教育します。臨床工学技師や看護師などの資格があれば優遇します。

日本語:日常会話レベル、英語:メールでの意思疎通が出来るレベルが必須
その他外国語も将来役立つ可能性があります。

※日本にて永く勤務可能な方を募集しており、将来母国へ帰国予定の方はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。

As your first responsibilities will be in the maintenance and inspection of medical devices, machinery or electronics knowledge is helpful, but even if you do not have a background in these areas, we will provide full training. As long as you are comfortable with using machines, no prior knowledge is specifically required. If you have a qualification as a clinical engineer or nurse, special considerations will be made in the selection process.

Japanese level: Conversation level or higher
English level: Ability to understand and be understood in written (e-mail) communications
Other languages: May be useful in the future

※We are looking for applicants who wish to live in Japan indefinitely. Unfortunately, we may not be able to accept applicants who are considering returning to their home countries.

Vì trách nhiệm đầu tiên của bạn là bảo trì và kiểm tra thiết bị y tế, máy móc hoặc kiến thức điện tử là hữu ích, nhưng ngay cả khi bạn không có nền tảng trong các lĩnh vực này, chúng tôi sẽ có chương trình đào tạo cho các bạn, miễn là bạn cảm thấy thoải mái khi sử dụng máy móc. Các bằng cấp như bằng kỹ sư lâm sàng hoặc y tá sẽ là một lợi thế lớn cho bạn trong quá trình tuyển chọn.

Trình độ tiếng Nhật: Hội thoại thương mại hoặc cao hơn
Trình độ tiếng Anh: Khả năng hiểu và hiểu thông tin bằng văn bản (e-mail)
Các ngôn ngữ khác: Có thể hữu ích trong tương lai

※ Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên muốn sống ở Nhật Bản lâu dài. Chúng tôi hiện không có kế hoạch tuyển dụng ứng viên có nguyện vọng về nước trong tương lai gần.
参加者へのメッセージ
Message for Participants
弊社は少数精鋭による運営を目指しており、エンジニアとしての活動だけでなく、個々のスキルに応じて他業務もサポートしていただきます。能力があれば新規ビジネス開発などに携われるチャンスもあります。
そのため主に理工系卒業生を募集しますが、器械に抵抗が無くやる気のある卒業生であれば文系でも採用します。
幅広い活躍を期待しますが、残業など多くないのでご安心下さい!
機械に強く語学堪能であれば是非ご連絡下さい。

While our company is still small, we are aiming to be an elite operational group, and we support each other's work responsibilities based on our individual skills, not just as engineers. Based on your level, you may have the chance to participate in the development of new business areas. Our primary recruiting targets are science majors, but we will accept liberal arts majors if they are willing to work with machines and are motivated to learn. We do not have a significant amount of overtime work, but we are looking forward to your contributions in various areas of our business. If you are good with machines and have language skills, please stop by our booth!

Tuy vẫn còn là một công ty nhỏ, chúng tôi đang hướng tới trở thành một tổ chức hoạt động ưu tú, nơi các thành viên hỗ trợ lẫn nhau dựa trên khả năng cá nhân của mỗi người, không chỉ là về kỹ thuật. Dựa trên trình độ của bạn, bạn có thể có cơ hội tham gia vào công việc phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới. Mục tiêu tuyển dụng chính của chúng tôi là các bạn thuộc các chuyên ngành khoa học, nhưng chúng tôi cũng hoan nghênh các bạn từ ngành khoa học Xã hội nếu bạn sẵn sàng làm việc với máy móc và tinh thần học hỏi cao. Chúng tôi rất mong đợi đóng góp sức trẻ của bạn trong các lĩnh vực khác nhau của doanh nghiệp chúng tôi, nhưng chúng tôi không làm thêm giờ nhiều nên các bạn hãy an tâm! Nếu bạn thích với máy móc và có tự tin với kỹ năng ngôn ngữ của mình, hãy ghé qua gian hàng của chúng tôi!
関連サイト
Related Websites
採用ページはこちらから
選考ステップ
Recruitment Process
ブース参加~履歴書及び自己アピール文の提出~一次面接と筆記試験~2次面接(社長)~内定
Booth visit → Document submission (resume and self-PR) → First interview and written test → Second interview (company president) → Job offer
Tham quan gian hàng → Gửi hồ sơ (sơ yếu lý lịch và tự PR) → Phỏng vấn lần đầu và kiểm tra văn bản → Phỏng vấn vòng hai (chủ tịch công ty) → Đề nghị tuyển dụng
出展企業一覧に戻る